Persoonlijk Inlichtingenformulier

Persoonlijk Inlichtingenformulier


(indien gekend)
(indien van toepassing)
(indien anders dan contactpersoon)

BIJKOMENDE INFO


BIZON vraagt per deelnemer een persoonlijk inlichtingenformulier op. Enerzijds doen we dit om praktische redenen, anderzijds om maximaal te kunnen inspelen op de noden en wensen van de deelnemers. Deze informatie wordt per kamp verzameld en door de kamp- en hoofdleiding gebruikt ter ondersteuning bij het maken van groepsindelingen, slaapkamerschikking, tafelschikking, aanpak bij de deelnemer, enz.… Ook de medicatieverantwoordelijke gebruikt deze info om de medicatie toe te dienen aan de deelnemer. Deze informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld.

Gelieve dit formulier ten laatste 3 weken vóór het kamp aan ons te bezorgen:

CONTACTGEGEVENS (voor dringende zaken op kamp)


BIZON wil graag een telefoonnummer (liefst GSM) waarop er altijd iemand te bereiken is die op de hoogte is van de situatie van de deelnemer en die bereikbaar is gedurende het volledige kamp!

TRANSPORT INVULFICHE


BIZON staat niet in voor het vervoer naar en van de kampplaats, dit dien je zelf te regelen.
Ofwel wordt je met de auto gebracht naar de kampplaats.
Ofwel reis je met de trein naar het dichtstbijzijnde station. Hier wordt je opgepikt en afgezet door een vrijwilliger van BIZON.

Indien de deelnemer ALLEEN reist met de TREIN, vul je je zijn/haar nummer in.
Indien de deelnemer ALLEEn reist met de TREIN, vul je zijn/haar nummer in.

DEELNEMERSINFO


 
Duid aan waar de deelnemer overwegend verblijft: woont de deelnemer thuis of verblijft de deelnemer overwegend in een (semi-) residentiële voorziening.
Duid aan of de jongere gezien zijn/haar situatie het land mag verlaten (bv. jongere in asielprocedure mag dit niet).

PRAKTISCHE GEGEVENS


Merk op: BIZON laat het niet toe om deelnemers jonger dan 16 jaar op kamp te laten roken of een alcoholische consumptie drinken. Dit is bij wet verboden. Als de deelnemer mag roken op kamp, dient hij/zij zelf sigaretten voor het volledige kamp te voorzien. Als de deelnemer geen toestemming heeft van ouders of voogd om te roken of een alcoholische consumptie te drinken, kan hij/zij dit ook niet doen op kamp.

EXTRA OMWILLE VAN CORONA


Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpaginahttps://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen

Als inschrijver van de deelnemer ben je er verantwoordelijk voor en verbindt je je ertoe dat je:

  • geen zieke of mogelijks besmette deelnemer meestuurt op kamp;
  • de deelnemer kan ophalen of laten ophalen wanneer deze ziek is tijdens het kamp;
  • met de deelnemer naar de huisarts gaat wanneer deze van kamp wordt gestuurd omwille van ziekte. Je brengt BIZON op de hoogte van vermoeden of niet, test of niet;
  • BIZON zo snel mogelijk op de hoogte brengt van het resultaat van de test (wanneer er een test werd afgenomen);
  • de afspraken die gelden bij het brengen en ophalen van de deelnemer voor en na het kamp respecteert;
  • BIZON op de hoogte brengt wanneer de deelnemer binnen de week na deelname aan het kamp besmet is;
  • de deelnemer wekelijks aan slechts één activiteit/kamp laat deelnemen.

INFORMATIE VOOR DE KAMPLEIDING


MEDISCHE GEGEVENS


Indien de deelnemer medicatie neemt, vul je onderstaande tabel in. (gelieve ook de dosering en het exacte tijdstip te vermelden)

TijdstipExact uurNaam MedicatieDosering

Gelieve voldoende medicatie mee te geven op kamp zodat de deelnemer de gepaste medicatie heeft voor het hele kamp (graag ook wat reserve)! Op kamp worden de deelnemers in groepen verdeeld, gelieve dus voldoende medicatie mee te geven voor elke deelnemer (en niet per begeleidende dienst).

MEDISCHE INFO


Het is verboden om als kampleiding medicatie aan de deelnemer toe te dienen zonder voorafgaande toestemming van een ouder/voogd/arts. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Dafalgan of Imodium is verboden zonder toelating van de ouders of een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader vooraf toestemming te vragen voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

Bijkomend is het verboden om als kampleiding inspuitingen te geven aan de deelnemer, zelfs met toestemming van een ouder/voogd/arts. Hiervoor dient een andere oplossing gezocht te worden.

Wij geven toestemming aan de kampleiding om bij hoogdringendheid aan de deelnemer via de apotheek vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen:

Welke medicatie mag indien nood toegedient worden?:

PRIVACY


Omdat beelden vaak veel meer vertellen dan woorden, vinden wij het uiteraard leuk om veel foto’s te kunnen nemen op kamp. Dit zijn mooie herinneringen voor de deelnemers en vrijwilligers. Omwille van de nieuwe privacywet, wil BIZON graag enkele zaken bevragen rond het gebruik van beeldmateriaal van de deelnemer die op kamp meegaat.

Wetgeving verbiedt ons om teksten of beeldmateriaal openbaar te verspreiden waaruit kan afgeleid worden dat deelnemers gelinkt kunnen worden aan jeugdbeschermingsmaatregelen. Hierdoor zullen wij nooit beeldmateriaal openbaar publiceren (bv. nieuwsbrief, website, affiche, folder) waarbij deelnemers, die onder toezicht van de jeugdrechter staan, herkend kunnen worden.

Pricavy beleid BIZON vzw

De gegevens op dit formulier zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel ingewonnen om de kwaliteit en de veiligheid van het kamp voor alle deelnemers te verzekeren. In geen geval worden de gegevens doorgespeeld aan derden. Het originele formulier wordt na het kamp vernietigd. De contactgegevens die BIZON vzw via de inschrijvingen verkrijgt, worden met het oog op latere correspondentie en samenwerking verwerkt in een intern adressenbestand. Indien u in detail wenst te vernemen welke persoonsgegevens werden verwerkt, deze wil laten verbeteren of verwijderen, kan u zich richten tot het secretariaat van BIZON. Meer informatie over het privacy beleid van BIZON vindt u bij de rubriek ‘NIEUWS’ onderaan onze website www.bizonvzw.be.